Příspěvek na úhradu nákladů za teplo

Nařízením vlády č. 299 Sb., ze dne 5. října 2022, se ruší nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

Dle nařízení vlády č. 263/2022, § 20, si zákazník v teplárenství podá písemně žádost o zohlednění příspěvku na teplo držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, k jehož zdroji je připojeno jeho odběrné tepelné zařízení, se kterým měl držitel licence sjednanou dodávku tepelné energie (Správě bytového fondu města Vítkova, dále jen SBF).

Žádost musí být odeslána nejpozději  do 30. listopadu 2022, a to prostřednictvím SBF.

Odběratel – jeho statutární zástupce vyplní přílohu č. 3 k nařízení vlády č. 263/2022 Sb., kterou zašle elektronicky na email proks@sbvitkov.cz , nebo datovou schránkou p8sk8fk.

Výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení je 4.500,- Kč .

SBF bude dále postupovat v souladu s tímto nařízením.

Zdeňka Nováková – ředitelka

Ceny energií rostou

Vážení odběratelé,

jistě všichni sledujete dění kolem narůstajících cen energií. Nárůst cen ovlivnilo i kalkulaci za teplo a teplou vodu pro rok 2022. Naše příspěvková organizace nakupuje energie prostřednictvím města, to obchoduje na burze.

K 31.12.2021 končí dvouletá smlouva se stávajícími dodavateli energií. Společnosti, která město na burze zastupuje, se nepovedlo nakoupit plyn, protože na pět burzovních obchodů nevstoupil žádný dodavatel. Město zadalo zakázku jiné firmě, jíž se podařilo plyn pro město a její příspěvkové organizace nakoupit.

Protože cena energií v roce 2020 a 2021 byla vysoutěžena za velice dobrou cenu, nárůst je bohužel o to vyšší. U elektrické energie z 1.455, – Kč za MWh na 3.530, – Kč — tj. 2,4krát. U plynu z 550,- Kč na 2.000, – Kč, což je 3,6krát. Cena plynu tvoří cca 50 % nákladů na kalkulaci za GJ.

Správa bytového fondu jako dodavatel tepla a MÚ coby vlastník kotelen mají zájem náklady na výrobu tepelné energie snižovat. V roce 2016 a 2018 začala společnost E-ON instalovat do dvou největších kotelen kogenerační jednotky na výrobu elektrické energie — odpadní teplo, které vzniká, nakupuje SBF za výhodnou cenu.

Město zvažuje instalaci dalších kogeneračních jednotek také do čtyř menších kotelen. Pokud se záměr podaří, byla by to možnost, jak snížit cenu tepla za GJ.

Vážení odběratelé, protože se blíží svátky vánoční a konec roku, chtěla bych Vám jménem celého kolektivu SBF popřát krásné Vánoce, do nového roku hodně optimismu a pevné zdraví.

                                                                                Zdeňka Nováková – ředitelka