Poskytnuté informace

DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Správa bytového fondu města Vítkova, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblastí poskytování informací pole tohoto zákona.

Žádost dle zákona 106/1999 Sb. o poskytování informací

Ve znění pozdějších předpisů za rok 2024

Ve znění pozdějších přepisů za rok 2023

Informace obsahuje následující údaje:

Informace Počet Poznámky
Počet podaných žádostí o informace 1  /
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0  /
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0  /
Opis podaných částí každého rozsudku soudu 0  /
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0    /  
Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení 0    /  
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0    /  

Informace obsahuje následující údaje:

Žádost se týkala ceny tepelné energie.

Předmět žádosti Žádost dle zákona č. 106/1999 sb. o následující informace
 
1) Jakým způsobem a kým byla vysoutěžena cena tepelné energie od roku 2022?
2) Jaké cenové nabídky dodavatelů tepelné energie byly pro vyjednávání použity?
3) Jakým způsobem je tvořena výsledná cena tepelné energie pro koncového uživatele /cena plynu a další náklady/?
4) Proč se nepodařilo vysoutěžit cenu tepelné energie obdobnou jako v okolních městech Moravskoslezského kraje, kde se výsledná cena tepelné energie v průměru pohybuje ve výši 1207,60 Kč/GJ?
Poskytnuté informace

1) Jakým způsobem a kým byla vysoutěžena cena tepelné energie od roku 2022?

Protože Správa bytového fondu Vítkov /dále jen SBF/se při nákupu elektrické energie a plynu musí řídit zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Město Vítkov rozhodlo, že bude provádět nákup těchto energií pro všechny příspěvkové organizace centrálně a to nákupem na Komoditní burze Praha. Na burzovním shromáždění dne 16.11.2021 se podařila nakoupit pouze elektrická energie za Kč 3530,-- za MWh. Dodavatelé plynu se v té době burzy neúčastnily z důvodů neustálého zvyšování cen. Město proto pověřilo nákupem plynu Českomoravskou komoditní burzu Kladno, která nakoupila plyn za Kč 2000 za MWh. Elektrickou energii dodává do 31.12.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha a plyn byl fixován do 31.12.2022 u Pražské plynárenské, a.s.

2) Jaké cenové nabídky dodavatelů tepelné energie byly pro vyjednávání použity?

Označení účastníků zadávacího řízení - burzovní obchody nezveřejňují

3) Jakým způsobem je tvořena výsledná cena tepelné energie pro koncového uživatele /cena plynu a další náklady/?

Výsledná cena tepla je tvořena proměnlivými náklady na nakoupený plyn, el. energii a nakoupeného tepla s kogeneračních jednotek a stálými náklady na mzdy vč. odvodů, opravy a materiál, revize, odpisy, správními a režijními náklady, dále náklady za nájem kotelen a přiměřeného zisku.Veškeré náklady se vydělí počtem vyrobených GJ a tím získáme cenu na 1 GJ.

4) Proč se nepodařilo vysoutěžit cenu tepelné energie obdobnou jako v okolních městech Moravskoslezského kraje, kde se výsledná cena tepelné energie v průměru pohybuje ve výši 1207,60 Kč/GJ?

SBF nesoutěží cenu tepelné energie, ale tepelnou energii vyrábí. Průměrná cena tepelné energie na výrobu tepla a teplé vody za rok 2022 byla Kč 1.112,53 za GJ.

Zpracovala12. května 2023 – Nováková Zdeňka, ředitelka SBF

 

Ve znění pozdějších přepisů za rok 2021

Informace Počet Poznámky
Počet podaných žádostí o informace 2  /
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0  /
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0  /
Opis podaných částí každého rozsudku soudu 0  /
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0    /  
Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení 0    /  
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0    /  

Žádosti se týkaly dluhů za nájem, postupu jejich vymáhání, možnosti přidělení zadluženého bytu /odkoupení dluhu/, oprava bytových domů. Kontrola skutečného počtu nájemníků, postup při ověření, případné následky při zjištění nepřihlášených osob. Minimální částky za 1 m2 soutěžených bytů a současná průměrná cena bytů určená k soutěžení.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách níže.

Předmět žádosti Žádost dle zákona č. 106/1999 sb. o následující informace
 
1) Jaká je průměrná cena za metr čtvereční, pronajímaného městského bytu před zavedením nových pravidel, u bytů, jenž jsou v pásmu s "uvolněným nájmem"?
2) Jaký mechanismus kontrol má SBF Vítkov na kontrolu počtu skutečně ubytovaných lidí v městských bytech?
3) Jak často SBF provádí kontrolu, pokud vůbec.
4) Neprovádí-li kontrolu standardně, musí občan "nahlásit" tento fakt formou udání?
5) Pokud musí být podání (bonz), lze podat anonymně?
6) Bude-li podáno anonymně, bude se jím SBF Vítkov zabývat?
7) V jakém stádiu jsou byty na ulici Husova, naproti hasičské zbrojnici, v přípravě na kompletní rekonstrukci? (V minulém dotazu, na který jste mi odpovídala, byla informace, že je zpracována kompletní dokumentace). Znamená to tedy, že se čeká až budou ony domy v kategorii "sociální" (jakože už tam jsou) a podání žádosti na dotaci?
8) jaká je minimální částka, od které se budou soutěžit "uvolněné byty"?
9) Přijde Vám rozdíl v částkách v otázce číslo 1 a 8 férový a morální?
Poskytnuté informace

1) Jaká je průměrná cena za metr čtvereční, pronajímaného městského bytu před zavedením nových pravidel, u bytů, jenž jsou v pásmu s "uvolněným nájmem"?

Pro rok 2021 je cena těchto bytů 36,50 Kč / m2

2) Jaký mechanismus kontrol má SBF Vítkov na kontrolu počtu skutečně ubytovaných lidí v městských bytech?

Každá kontrola bytu musí být oznámena předem. Je málo pravděpodobné, že v den kontroly se budou v bytě zdržovat jiné osoby. Pokud ano, je nám sděleno, že jsou na návštěvě. V nájemní smlouvě v odstavci VI. písmeno 1-3 jsou uvedena práva a povinnosti nájemníků. Včasné nenahlášení dalších členů domácnosti může být důvodem k ukončení nájemní smlouvy

3) Jak často SBF provádí kontrolu, pokud vůbec?

V současné době kontroly bytů neprovádíme a to z důvodu COVID-19

4 )Neprovádí-li kontrolu standardně, musí občan "nahlásit" tento fakt formou udání?

Ano, většinou nám sousedi nahlásí zdržování většího počtu lidí v sousedním bytě.

5) Pokud musí být podání (bonz), lze podat anonymně?

Tento případ ještě nenastal. Většinou přijdou osobně nebo nám informaci oznámí telefonicky.

6) Bude-li podáno anonymně, bude se jím SBF Vítkov zabývat?

Ano. Většina nájemních smluv u takovýchto nájemníků je na tři měsíce. Pokud nesjednají nápravu, nebude jim prodloužena nájemní smlouva.

7) V jakém stádiu jsou byty na ulici Husova, naproti hasičské zbrojnici, v přípravě na kompletní rekonstrukci? (V minulém dotazu, na který jste mi odpovídala, byla informace, že je zpracována kompletní dokumentace). Znamená to tedy, že se čeká až budou ony domy v kategorii "sociální" (jakože už tam jsou) a podání žádosti na dotaci?

SBF provádí pouze správu bytů. Dotační programy mohou čerpat jen vlastníci. Vše záleží na Městě Vítkov, zda budou případné dotace čerpat.

8) Jaká je minimální částka, od které se budou soutěžit "uvolněné byty"?

98,- Kč / m2

9) Přijde Vám rozdíl v částkách v otázce číslo 1 a 8 férový a morální?

SBF je pouze správce. Výši nájemného určuje Město Vítkov. V roce 2016 byla provedena studie na posouzení obvyklého nájemného v bytech ve Vítkově. Reálné nájemné bylo 69,50 Kč / m2. Neposoudím, jestli je rozdíl morální, ale ceny služeb, materiálů, mzdy atd. neustále rostou.

Zpracovala17. srpna 2021 – Nováková Zdeňka, ředitelka SBF

 

Předmět žádosti Žádost dle zákona č. 106/1999 sb. o následující informace
 
1) Kolik je celkové dlužné nájemné u bytů jenž spravuje SBF Vítkov ročně, od roku 2014 do roku 2020?
2) Jak postupuje SBF Vítkov proti dlužníkům – v kolika případech došlo k vystěhování vzhledem k dluhu na nájemném?
3) Je v možnostech v projednávaných změn přidělování městských bytů i možnost, že se byty "zatíží" dluhem předchozího nájemníka a občan si bude odkupovat dluh?
4) Nevíte prosím, jak dlouho mne bude při procházkách po Husově ulici ohrožovat padající omítka? Mám raději volit přejití na protější stranu silnice a riskovat uhýbání před výjezdem vozidel HZS při výjezdu? Či se musím trvale vyhýbat?
Poskytnuté informace

1) Kolik je celkové dlužné nájemné u bytů jenž spravuje SBF Vítkov ročně, od roku 2014 do roku 2020?

- 2014  519.453,-
- 2015  444.218,-
- 2016  318.213,-
- 2017  413.813,-
- 2018  497.813,-
- 2019  575,349,-
- 2020  582.856,-

2) Jak postupuje SBF Vítkov proti dlužníkům – v kolika případech došlo k vystěhování vzhledem k dluhu na nájemném?

Město Vítkov, zastoupené SBF postupuje dle zákona č. 89/2012 Sb.
Dlužníkům jsou zasílány upomínky na dlužné nájemné, pokud není schopen dluh uhradit najednou, jsou dohodnuty splátky. U dlužníků, kteří nereagují na upomínky a mají nájemní smlouvu na dobu určitou je po uplynutí doby nájmu zaslána výzva k opuštění bytu, čímž nedojde k zákonnému prodloužení nájmu. Poté následuje soudní řízení o vyklizení bytu, následuje výkon rozhodnutí na vyklizení bytu. Souběžně je podána žaloba o úhradu dlužné částky.
U nájmu ujednaných na dobu neurčitou je podána výpověď z nájmu bez výpovědní doby. V případě nesplnění výzvy k vyklizení bytu je zahájeno soudní řízení a žaloba o zaplacení dluhu.
Od roku 2014 do 2020 bylo pro dluh vystěhováno 34 nájemníků.

3) Je v možnostech v projednávaných změn přidělování městských bytů i možnost, že se byty "zatíží" dluhem předchozího nájemníka a občan si bude odkupovat dluh?

Nová pravidla jsou v přípravné fázi. RM je dosud neschválila.

4) Nevíte prosím, jak dlouho mne bude při procházkách po Husově ulici ohrožovat padající omítka? Mám raději volit přejití na protější stranu silnice a riskovat uhýbání před výjezdem vozidel HZS při výjezdu? Či se musím trvale vyhýbat?

Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci domu Husova 630-631 vč. zateplení pláště budovy. Protože rekonstrukce není zařazena do plánu oprav pro rok 2021 bude provedeno odstranění uvolněných podhledů oklepem a zpevněno disperzí.

Zpracovala15. března 2021 – Nováková Zdeňka, ředitelka SBF

Směrnice - postup při prodlužování nájemních smluv Správou bytového fondu města Vítkova

V případě dluhu nájemníka vůči Správě bytového fondu nebo Městu Vítkov budou smlouvy prodlužovány pouze na tři měsíce. Podmínkou prodloužení smlouvy po třech měsících je nutné dluh pravidelně splácet a to následovně:

  1. Při dluhu na nájmu, na fakturách a u dluhů vůči Městu Vítkov musí dlužník snížit dluhy minimálně o Kč 500,-- měsíčně.
  2. U dluhu na penále musí dlužník snížit dluhy minimálně o Kč 200,-- měsíčně.

Pokud bude nájemník bez dluhů půl roku, může mu být vystavena na jeden rok. Důvodem neprodloužení smlouvy může být jiný závažný důvod, a to na základě rozhodnutí Rady Města Vítkova.